שוויון הזדמנויות בעבודה

בטוחים שאתם כבר מכירים את החקיקה בתחום שוויון הזדמנויות בעבודה? מוזמנים לעשות מבחן קצר: ידעתם למשל שעובד רשאי לדרוש מהמעסיק מידע בנוגע לרמות השכר של עובדים אחרים בארגון? שמעסיק מחויב לשלם לכל עובדיו שכר שווה בעד אותה עבודה? ושמעסיק אינו רשאי להפלות בין עובדי קבלן המועסקים אצלו בנוגע לתנאי העבודה שלהם? אם הצלחנו להפתיע אתכם – ייתכן שיש הוראות חוק נוספות שאינכם מכירים. 

שוויון הזדמנויות בעבודה
קיימת חקיקה ענפה המסדירה את נושא שוויון ההזדמנויות בעבודה, ועל כל גורם המעסיק עובדים מוטלת החובה להכיר חקיקה זו לעומקה ולרוחבה, ואף להתעדכן בשינויים החלים בה מעת לעת. כל זאת, בין אם מדובר בעסק עם חלב על השפתיים בו מועסק רק עובד אחד במשרה חלקית, ובין אם מדובר בארגון ותיק המעסיק מאות עובדים.

אי ידיעת החוק אינה פוטרת מאחריות, וחושפת את המעסיק לסנקציות הקבועות בחוק שעשויות להגיע לעשרות אלפי שקלים. כך, למשל, לבית הדין לעבודה סמכות לפסוק לעובד פיצויים בסך 120,000 שקלים בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, גם אם לא הוכח כל נזק. תחום שוויון ההזדמנויות בעבודה מוסדר במסגרת חוקים רבים, ולהלן יוצגו עיקרי החקיקה כאשר תחתם מופיע נוסח החוק המלא, אותו מומלץ לקרוא בקפידה.
 

 
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר אפליה בין עובדים או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו. על מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית להיות מנוסחת בלשון זכר ובלשון נקבה, בין ביחיד ובין ברבים.

האפליה אסורה באחד מאלה:

  • קבלה לעבודה.
  • תנאי עבודה.
  • קידום בעבודה.
  • הכשרה או השתלמות מקצועית.
  • פיטורים או פיצויי פיטורים.
  • הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

מעסיק אף אינו מורשה להפלות בין עובדים של קבלן כוח אדם המועסקים אצלו, וכן בין מועמדים לעבודה אצלו שהופנו אליו על ידי קבלן כוח אדם, בכל הקשור לקבלה לעבודה, להפסקת עבודה ולתנאים במקום העבודה. עם זאת, החוק מתיר אפליה מעין זו במקרים בהם היא מתחייבת מאפיים או ממהותם של התפקיד או המשרה.

לחצו כאן לצפייה בנוסח חוק שוויון הזדמנויות המלא

 

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

שוויון הזדמנויות בעבודהחוק שכר שווה לעובדת ולעובד קובע כי העובדים בארגון זכאים כולם לשכר שווה בעד אותה עבודה. הוראה זו חלה גם על כל גמול נוסף, כגון טובת הנאה, מענק, כיסוי הוצאות, מכסת שעות נוספות וכיו"ב.

ההשוואה בין עבודות בנוגע לחוק זה נעשית בין היתר על פי הכישורים, המאמץ, המיומנות והאחריות הנדרשים לביצוע התפקיד, וכן מבחינת התנאים הסביבתיים שבהם הן מבוצעות.

על מעסיק מוטלת החובה למסור לעובד שלו, אם דרש זאת, מידע בנוגע לרמות השכר של עובדים המועסקים אצלו, לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים. עם זאת, המעסיק רשאי להימנע מגילוי פרטים מזהים של עובדים, תוך הקפדה על אי הפרה של כל דין אחר.

לחצו כאן לצפייה בנוסח חוק שכר שווה לעובד ולעבודת המלא

 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מסדיר את נושא התעסוקה בהקשר זה. החוק קובע כי מעסיק אינו רשאי להפלות בין עובדיו, או בין מועמדים הכשירים לעבודה, מחמת מוגבלותם בכל הנוגע לקבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום בעבודה, הכשרה והשתלמויות, פיטורים ופיצויי פיטורים, וכן הטבות ותשלומים הנוגעים לפרישה מהעבודה.

על אף האמור, ישנם מקרים שלא ייחשבו להפליה, תוך הבאה בחשבון של העניינים הבאים: מהות התפקיד, גודל העסק ומבנהו, היקף הפעילות, מספר העובדים, הרכב כוח האדם, ועוד.

לחצו כאן לצפייה בנוסח הוראות החוק המסדירות את תחום התעסוקה

 

חוק שעות עבודה ומנוחה

שוווין הזדמנויות בעבודהכמה מהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה מסדירות את נושא שוויון ההזדמנויות בעבודה (סעיפים 9ג-9ז לחוק). בחוק זה נקבע כי מעסיק אינו רשאי לפסול מועמד לתפקיד, אם לאחר קבלתו לתפקיד הודיע שהוא מסרב לעבוד בימי המנוחה השבועית מטעמי דת, ואין לדרוש מעובד זה לעבוד בימים אלה כתנאי לקבלתו לעבודה.

למעסיק עומדת אפשרות לדרוש מעובד זה להעביר לידיו בתוך 7 ימים תצהיר בכתב בו הוא יצהיר על קיום מצוות, ואם הוא יהודי עליו להצהיר שהוא שומר כשרות בביתו ומחוצה לו ואינו נוסע בשבת.

עם זאת, החוק קובע כמה חריגים המאפשרים למעסיק לחייב את העובד לעבוד בימי המנוחה השבועית, בהם כאשר מקום העבודה הוא מפעל או מוסד המופקדים על ביטחון הציבור; בעבודה הנוגעת לשמירת בטיחותם, שלומם או בריאותם של בני אדם; בעבודה הנוגעת לאירוח בבתי מלון וכן בייצור חשמל ובהזרמתו.

לחצו כאן לצפייה בנוסח הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה הנוגעות לשוויון הזדמנויות בעבודה

 

חוק הגנה על עובדים

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) אוסר על מעסיק או מי מטעמו לפגוע בענייני עבודתו של עובד או לפטרו בשל כך שהגיש נגדו תלונה, או שסייע לעובד אחר בהגשת תלונה.

לבית הדין האזורי לעבודה סמכות ייחודית לדון בתביעה הנוגעת להפרת הוראת חוק זו, והוא רשאי לפסוק לעובד פיצויים, שאינם תלויים בנזק, עד סך 50,000 שקל. עם זאת, במקרים חריגים בהם היתה הפרה חמורה ביותר או הפרת חוזרת – בית הדין אף רשאי לפסוק פיצויים בסך 500,000 שקל.

במקרה בו המעסיק הוא גוף ציבורי או שמועסקים בו למעלה מ-25 עובדים, ובית הדין לעבודה סבור שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת – הוא ראשי להורות על ביטול הפיטורים או על העברת העובד למשרה מתאימה אחרת.

לחצו כאן לצפייה בנוסח חוק הגנה על עובדים המלא

 

חוק עבודת נשים

שוויון הזדמנויות בעבודהחוק עבודת נשים אוסר על מעסיק לסרב לקבל אישה לעבודה במקרה בו לאחר קבלתה לעבודה הודיעה שלא תוכל לעבוד בשעות הלילה מטעמים משפחתיים. עם זאת, ישנם סוגי מקומות עבודה שהוחרגו מהוראה זו, בהם עיתונות, תפקידי הנהלה, מוסדות החלמה, סוכנות נסיעות ותיירות שמצויות בשדה התעופה, ועוד.

עובדת רשאית להודיע למעסיק על רצונה לקצר את חופשת הלידה, כל עוד לחופשה ימלאו ארבעה עשר שבועות, ובמקרה זה המעסיק מחויב לקלוט אותה חזרה למקום העבודה תוך שלושה שבועות.

עובדת שהפילה את העובר שברחמה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, ועד שישה שבועות אם רופא אישר שמצב בריאותה מחייב זאת.

מעסיק אינו רשאי לפטר עובדת בהיריון שטרם יצאה לחופשת לידה, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ההיתר מעין זה לא יינתן אם השר יתרשם שמדובר בפיטורים הנוגעים להריון. המעסיק אינו רשאי לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת זו.

עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיק, ומאז המעסיק אינו רשאי להעסיק אותה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית, אף אם היה רשאי או הותר לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה. כל זאת, אלא אם כן העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למעסיק אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה ממנו עולה שאין מניעה להעסיק אותה בשעות נוספות או במנוחה השבועית, ובכפוף לתנאי האישור.

לחצו כאן לצפייה בנוסח חוק עבודת נשים המלא

 

חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים

על מנת לעודד העסקה וקידום של נשים בעבודה, שר הכלכלה מעניק מדי שנה מענקים ואותות הכרה למעסיקים במגזר הפרטי המקדמים נשים לדרגות בכירות ולעמדות ניהול, משלבים נשים מקבוצות אוכלוסיה המתקשות להשתלב במקומות עבודה, וכן משפרים את תנאי ההעסקה של נשים ואת היקף ההעסקה שלהן.

מעסיק רשאי להגיש לשר בקשה להענקת מענק או אות הכרה על פי אמות מידה שנקבעו על ידי השר, ורשימת המעסיקים שהוענקו להם מענקים ואותות הכרה תפורסם באתר האינטרנט של משרד הכלכלה ושל הרשות לקידום מעמד האישה.

לחצו כאן להורדת נוסח החוק המלא

 

חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה

חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה קובע כי עובדת היותו של עובד או מועמד לעבודה, המלווים בכלב נחייה, לא תהווה לבדה סיבה להימנעות מהעסקתם במשרה כלשהי.

לחצו כאן לצפייה בחוק איסור הפליית עיוור המלווה בכלב נחייה

 

חוק חיילים משוחררים

כמה מהוראות חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) מסדירות את נושא שוויון ההזדמנויות בעבודה (סעיפים 41, 41א, 41ב לחוק). חוק זה קובע בין היתר שיש צורך בהיתר מאת ועדת התעסוקה לפיטוריו של עובד בתקופת היותו בשירות חלקי. בנוסף, היעדרות עובד בשל שירות מילואי לא תיחשב להפסקה ברציפות עבודתו, ואין לפטרו ללא אישור ועדת התעסוקה.

שימו לב שבנוסח החוק מופיע המונח "מפעל", והוא מתייחס לכל מקום עבודה שבו מועסק לפחות עובד אחד, בין שהוא לתכלית רווחים ובין לתכלית אחרת. "שירות חלקי" לצורך חוק זה מוגדר כשירות ששר הביטחון הכריז עליו ככזה.

לחצו כאן לצפייה בנוסח הוראות חוק חיילים משוחררים הנוגעות לשוויון הזדמנויות בעבודה