בטיחות ובריאות תעסוקתית


נושא הבטיחות והבריאות במקום העבודה הנו רחב ביותר, וקצרה היריעה מלהציג אפילו את קצה קצהו בצורה ממצה. על המעסיק חלות הוראות חוק ותקנות רבות הנוגעות לשמירה על הבטיחות ועל הבריאות של העובדים ושל גורמים נוספים המצויים במקום העבודה במסגרת משלח ידם.

בשל ריבוי התקנות בתחום זה, בחרנו להציג בפניכם את אלו שרלוונטיות למרבית המעסיקים, שכן רבות מהתקנות מתמקדות בענף או בנישה מקצועית ספציפית. להלן מובאים תקצירים חלקיים של החקיקה והתקינה בנושא הבטיחות והבריאות במקום העבודה, ועל מנת לקבל תמונת מצב רגולטורית מדויקת ומעמיקה יש לעיין בלשון החוק המוצגת תחתם. לחיצה על הכפתור המופיע בתחתית תעביר אתכם לרשימה מורחבת של החקיקה והתקינה הרלוונטית.

יובהר שגם כאשר מצוינת אחריות כלשהי הרובצת על כתפי המעסיק – לעתים היא מוטלת בפועל על המנהל את מקום העבודה מטעמו, ומכאן חשיבות ההיכרות עם החקיקה והתקינה גם בקרב הדרג המנהלי.

 


בטיחות תעסוקתית


חוק ארגון הפיקוח על העבודה

מפקח עבודה אזורי רשאי לאסור שימוש בציוד, במתקנים או בחומרים, או להורות למעסיק לנקוט באמצעים לאיון הסכנה, במקרה בו התרשם שהם מהווים סכנה לשלומו או לבריאותו של אדם. צו זה ניתן לביטול על ידי מפקח עבודה אזורי, מפקח העבודה הראשי וכן על ידי בית הדין האזורי לעבודה.

מפקח עבודה אזורי רשאי לחייב את המעסיק באמצעות 'צו שיפור' לנקוט בצעדים לצורך קיום הוראת חוק זה תוך 10 ימים לכל הפחות. לרשות המעסיק עומדת הזכות לערער בתוך 7 ימים על צו השיפור לפני בית הדין האזורי לעבודה.

לחצו כאן לצפייה בנוסח המלא של חוק ארגון הפיקוח על העבודה

 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)

תקנות אלה קובעות את סוגי המעסיקים המחויבים למנות ממונה על הבטיחות. עם זאת, מפקח העבודה הראשי רשאי לפטור מעסיק ממילוי החובה אם הוא סבור שאין במפעל סיכונים המצדיקים מינוי זה.

תפקידו של הממונה על הבטיחות הנו לייעץ למעסיק בנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל, וכן לקדם בקרב העובדים והדרג הניהולי את התודעה בנושאים הנוגעים לתחום הבטיחות, המפורטים בתקנות.

לחצו כאן לצפייה בנוסח המלא של תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)

 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות)

התקנות הללו קובעות כי על ועדת הבטיחות הקבועה בחוק ארגון הפיקוח על העבודה (ראו לעיל) להתכנס לפחות 8 פעמים בשנה. נציגי עובדים בוועדת בטיחות או נאמנים לעניני בטיחות וגיהות יתמנו על ידי העובדים במפעל. זאת, על פי הוותק שיש להם במפעל ובמקצוע וכן על פי רמת המודעות וההבנה שיש להם בכל הנוגע לבטיחות בעבודה.

חברי ועדת בטיחות ונאמנים יתמנו למשך 3 שנים, ובין נציגי העובדים יהיה אחד שהוא חבר ועד העובדים. אם יש במפעל מועצת ייצור – יש למנות לוועדת הבטיחות גם אחד מנציגי העובדים במועצה.

לחצו כאן לצפייה בנוסח המלא של תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) 

 

פקודת הבטיחות בעבודה

פקודת הבטיחות לעבודה כוללת 248 סעיפים, ולכן לא ניתן להציג תקציר.
לחצו כאן לצפייה בנוסח המלא של פקודת הבטיחות בעבודה
בריאות תעסוקתית


פקודת תאונות ומחלות משלח יד

פקודת תאונות ומחלות משלח יד קובעת שבמקרה בו עובד חלילה נהרג או נפצע במהלך עבודתו באופן כזה שמונע ממנו להשתכר למשך יותר מ-3 חודשים – מחויב המעסיק להודיע על כך בכתב למפקח האזור.

גם במקרים בהם המעסיק מאמין או חושד שבקרב העובדים אירע מקרה של מחלת משלח-יד, עליו לשלוח באופן מיידי למפקח האזור ולרופא הממשלתי של משרד הבריאות הודעה בכתב על המקרה.

לחצו כאן לצפייה בנוסח המלא של פקודת תאונות ומחלות משלח יד 

 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

כמה מהוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי מסדירות את נושא אחריות המעסיק על העובד בהקשר זה. החוק קובע שמעסיק אינו רשאי לבקש ממועמד לעבודה פרטים לגבי זהות קופת החולים שאליה הוא שייך, אלא אם כן יש צורך בהפניית המועמד לבדיקה רפואית לקביעת כשירותו לתפקיד.

על המעסיק נאסר להתנות עבודה בתנאי להשתייכות המועמד לתפקיד לקופת חולים מסוימת, ואין הוא רשאי לחייב עובד להירשם בקופת חולים מסוימת.

עובד שחייב בתשלום דמי ביטוח בריאות בעד עצמו או בעד אחר, וכן עובד שמשתלמים בעדו דמי ביטוח בריאות - חייב למסור למעסיק או למוסד לביטוח לאומי, לפי דרישתם, כל נתון הדרוש למוסד לביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

לחצו כאן להורדת ההוראות הרלוונטיות מתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

 

גורמי סיכון בעבודה

ברשימת הסיווג של המקצועות שפורסמה על ידי האו"ם כלולים כ- 70,000 מקצועות שונים. כל מקצוע טומן בחובו סיכונים מובנים שונים, אשר עשויים לגרום חלילה לנכות ואף למוות.

החקיקה המסדירה את תחום הבטיחות והגיהות בעבודה, הן בישראל והן במדינות נוספות, מקנה לעובדים את הזכות לדעת מהם הסיכונים הקיימים בעבודה בתחום עיסוקם.

הסיכונים הללו מתחלקים לשני סוגים - תאונות עבודה והשפעות כרוניות. שיתוף פעולה בין המוסד לבטיחות ולגיהות בישראל לבין השירות לבריאות העובד במשרד הבריאות, ובתמיכת המוסד לביטוח לאומי ומשרדי הבריאות והעבודה, הניב דפי מידע מיוחדים מהם ניתן ללמוד על הסיכונים התעסוקתיים הקיימים במקצועות השונים.

לחצו כאן לצפייה בגורמי הסיכון הייחודיים לכל מקצוע